KDO JSME

Nabízíme

Pro Vás

Projekty

Partneři

PRACOVIŠTĚ

Boskovice_Učebna
Boskovice_Chráněnka
Boskovice_ECDL 157CZ
Boskovice_Poradna
Boskovice_Půjčovna
Svitavy_Studio
Šebetov_Chráněnka
Habrovany_Učebna
Habrovany_Chráněnka
Blansko_Poradna
Brno_Rehacentrum
Brno_Učebna
Brno_Poradna

KODEX

My, pracovníci a dobrovolníci, sdruženi v ProDeep, o.s. – jsme se dohodli na následujících principech etického chování, které považujeme pro naši činnost za závazné.

1. Respektuje uživatele bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický handicap, politickou příslušnost nebo majetkové postavení.

2. Poskytuje uživateli všestranně odbornou péči v souladu s jeho potřebami a cílem služeb a respektuje jeho osobní práva a svobody.

3. Dbá, aby uživatel obdržel všechny služby, na které má nárok, a to nejen od ProDeep, o.s., ale i od ostatních příslušných zdrojů.

4. Systematicky se snaží hledat postupy nejen pro odstranění těžkostí, ale i pro zvyšování kvality života u konkrétních uživatelů.

5. Aktivně dbá o to, aby každý uživatel byl seznámen se svými právy a porozuměl jim.

6. Poučí uživatele o povinnostech, které vyplývají z poskytnutých služeb.

7. Dbá na to, aby nedocházelo ke střetu pracovních a osobních zájmů mezi ním a uživatelem, v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímá dary a nezneužívá žádných výhod.

8. Je vázán mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a dodržuje Závazek mlčenlivosti ProDeep, o.s.

9. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty.

10. Chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení. Žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu s výjimkou danou platnými zákony, kterou je ohlašovací povinnost v případě závažných trestných činů.

11. Nevytváří podmínky pro vznik závislosti uživatele na zařízení, maximálně uživatele podporuje v zapojování do aktivit mimo zařízení.

12. S uživatelem nediskutuje o interních problémech organizace ani s uživatelem nehovoří o míře odbornosti či kvalitě práce svého kolegy.

13. Dodržuje profesionální standardy pomocí průběžného zdokonalování se ve specifických znalostech.

14. Při práci a při řešení krizových situací uživatele využívá možností konzultace s odborným pracovním týmem ProDeep, o.s..

15. Využívá nástrojů individuální a týmové supervize pro zkvalitnění své práce

Vygenerované za: 0.12 sekund
2,158,288 návštěv