KDO JSME

Nabízíme

Pro Vás

Projekty

Partneři

PRACOVIŠTĚ

Boskovice_Učebna
Boskovice_Chráněnka
Boskovice_ECDL 157CZ
Boskovice_Poradna
Boskovice_Půjčovna
Svitavy_Studio
Šebetov_Chráněnka
Habrovany_Učebna
Habrovany_Chráněnka
Blansko_Poradna
Brno_Rehacentrum
Brno_Učebna
Brno_Poradna

Osobní asistence

Osobní asistence

Posláním služby osobní asistence v naší organizaci Deep je umožnit lidem s
tělesným postižením na územích Jihomoravského kraje, zejména pak
Boskovicku a Brněnsku,  žít v přirozeném prostředí podle svých představ.

Naším cílem je uživatel, který:

žije doma ve svém prostředí, s rodinou, s kamarády
studuje v běžné škole, resp. speciální škole
tráví volný čas dle svých představ
osamostatňuje se a stává se nezávislým

Cílovou skupinou jsou lidé s tělesným postižením od 18 do 60 let věku, kteří
potřebují službu..

Uživateli osobní asistence mohou být také:

Lidé s kombinací tělesného postižení s jinými druhy postižení, tyto situace

jsou posuzovány individuálně
Lidé, kteří v průběhu služby dosáhnou 60 let a nevyžadují jiný druh služby.

Odůvodnění: Deep prostřednictvím osobní asistence podporuje zejména lidi s
postižením v produktivním věku. Senioři, resp. osoby nad 60 let a děti do 18 let
zpravidla vyžadují jiné úkony, zejména ošetřovatelství, pečovatelství a
zdravotnické úkony, což služba osobní asistence Deep neposkytuje.

Ve všech případech kde nelze provádět osobní asistenci doporučujeme službu

Asitenční dohledovou službu (takzvanou asistencí na dálku), zajišťovanou dispečinkem Tísňové péče.


Uživatelem se nemůže stát osoba:

která nemá tělesné postižení
která je mladší 18 let nebo starší 60 let s výjimkou osob, které v průběhu
služby dosáhly 60 let a nevyžadují jiný druh služby
která vyžaduje jiný druh služby

Co vám můžeme nabídnout?

moderní sociální službu v místě a čase dle individuálních potřeb (služba
může být poskytována občas, pravidelně i každodenně)
pomoc při běžných úkonech, které lze zvládnout s pomocí osobního
asistenta (např. sebeobsluha - pomoc s hygienou, oblékáním, stravováním,
kondičním cvičením, doprovody k lékaři, na úřad, za kulturou, pomoc při udržení
chodu domácnosti apod.)
zaškolené a spolehlivé osobní asistenty, kteří absolvovali psychologické

testy osobnosti a doložili trestní bezúhonnost
možnost pracovat nebo studovat navzdory zdravotnímu postižení
možnost osamostatnit se a nebýt závislý na pomoci rodinných příslušníků
možnost žít plnohodnotný život podle svých představ v dosahu svých blízkých
pomoc a podporu při zajištění návazných či příbuzných služeb

Osobní asistence je aktivní a aktivizační služba, která si klade za cíl zachovat v
co největší míře zdraví a nabyté schopnosti uživatele a rozvíjet jeho schopnosti
nadále tak, aby žil samostatný a nezávislý život. Uživatel osobní asistence je
nejbližším nadřízeným osobního asistenta, samostatně a aktivně mu zadává
aktuální požadavky na úkony, které je třeba provést, resp. jak je má provést.


Průběh služby, tedy náplň dne a posloupnost dohodnutých úkonů zcela záleží
na uživateli.

Služba osobní asistence uživateli pomáhá jen do určité míry a jen v těch
úkonech, které uživatel nezvládne sám. Na rozdíl od pečovatelské služby není
jen pasivním příjemcem pomoci (pečovatel vykoná úkon za uživatele), ale ve
všech situacích, kdy je to jen trochu možné, aktivním hybatelem svého života
(úkon vykonává uživatel, asistent jen dopomáhá).
.

Potřebuji asistenci
Chci asistovat

Potřebuji asistenci

V případě, že zájemce spadá do cílové skupiny, je mu předán poštou, mailem
nebo osobně Evidenční list zájemce o službu osobní asistence. Ten obsahuje
základní osobní, zdravotní a sociální údaje zájemce a konkrétní individuální
požadavky na formu a průběh služby osobní asistence. Vyplněný evidenční list
zájemce předá na pracoviště Deep a tím je zaregistrován mezi zájemce o
službu osobní asistence.

V případě, že zájemci podmínky Deep pro poskytování služby nevyhovují nebo
není volná kapacita služby, jsou mu předány kontakty na další poskytovatele
obdobných služeb.

Jakmile je zájemce zaregistrován, pracovníci služby do jednoho měsíce
dohodnou a provedou návštěvu u zájemce. V průběhu osobního rozhovoru se
zájemcem o službu v jeho přirozeném prostředí jsou ověřovány skutečnosti
uvedené v evidenčním listu zájemce a na základě požadavků zájemce je
vytvořen návrh průběhu služby.

Pokud to kapacita služby umožňuje, hledá se vhodný asistent, který je
následně zaškolen u uživatele. V průběhu zaškolování je uchazeč zájemcem,
případně služebně starším asistentem nebo rodinným příslušníkem naučen, jak
nejlépe provádět potřebné úkony. Po zaškolení musí obě strany potvrdit
vzájemný výběr určenému pracovníkovi projektu. Konečné rozhodnutí je na
zájemci. Potvrzení vzájemného výběru je pro pracovníky služby podnětem pro
jednání se zájemcem o Smlouvě o poskytování služby osobní asistence.

Ceník služby:

Jednotná cena (pondělí – neděle)  70,- Kč/hod.


V případě zájmu kontaktujte vedoucí služby Ing. Adélu Kolouchovou

mobil: +420 606 704 831.


Chci asistovat

Osobní asistent je bezúhonná osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním
úkonům. Osobní asistent je schopen pracovat dle konkrétních požadavků
uživatele, zejména v oblasti stravování, osobní hygieny, oblékání, pohybu, bude
pomáhat při komunikaci, při kontaktu se společenským prostředím, při zajištění
chodu domácnosti, péči o děti, rodinu. Osobní asistent musí splňovat
kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách.

Registrace do evidence uchazečů o práci osobního asistenta probíhá
nepřetržitě. Uchazeč o místo osobního asistenta kontaktuje organizaci Deep,
pracovník služby jej informuje o aktuálně volných pozicích, event. s ním domluví
osobní schůzku v sídle Deep. Každý uchazeč musí absolvovat výběrové řízení.

Výběrové řízení je složeno z několika kroků. Pracovníky projektu je
podporována otevřená diskuze o jednotlivých detailech, které vedou ke
správnému rozhodnutí tuto práci vykonávat. Obě strany mají možnost kdykoli
ukončit výběrové řízení.

Uchazeč absolvuje pohovor s pracovníkem služby, během kterého je
seznámen s podmínkami a pravidly poskytování služby v Deep. Výsledkem
osobní schůzky je oboustranné rozhodnutí, zda pokračovat ve výběrovém řízení,
poté uchazeč vyplní Evidenční list uchazeče o místo osobního asistenta.
Vyplněním tohoto listu je uchazeč zaregistrován do evidence uchazečů o práci
asistenta.

Následují psychologické testy osobnosti, které uchazeče doporučí nebo
nedoporučí pro práci osobního asistenta. Po úspěšném absolvování
psychologických testů je vytipován vhodný uživatel, dojde k první seznamovací
schůzce a zaškolení uchazeče. Konečné slovo ve výběru asistenta má uživatel.

Pokud jsou splněny podmínky pro službu osobní asistence pro dané období a
obě strany souhlasí se započetím služby, je s uchazečem dohodnuto uzavření
pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti) a začíná samotná služba osobní asistence.
Vygenerované za: 0.11 sekund
2,158,328 návštěv